Põhikiri ja kodukord

Loe põhikirja / PDF
Loe kodukorda / PDF

Jaapani kultuuriklubi Asashio põhikiri

I Üldsätted
1.1. Jaapani kultuuriklubi Asashio (edaspidi: Klubi) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis on asutatud 2005. a. Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on Jaapani kultuuriklubi Asashio.
1.3. Klubi juriidiline aadress ja juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.
1.4. Klubi on juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.
1.5. Klubi juhindub oma tegevuses Klubi põhikirjast, Kodukorrast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest
1.6. Klubi võib oma nime all asutada toimkondi, osakondi jt allüksusi, pädevusega, mis on igal üksikul juhul kindlaks määratud
1.7. Klubi sisemist elu reguleerib üksiasjalikumalt Klubi Kodukord.
1.8. Klubi on poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu
1.9. Klubi töökeel on eesti keel.

II Tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid
2.1. Klubi tegevuse eesmärkideks on:
2.1.1. Jaapani kultuuri osa tutvustamine ja propageerimine;
2.1.2. Jaapani kultuuri huviliste koondamine.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Klubi:
2.2.1. tutvustab Jaapanit, sealset kultuuri, ajalugu, keelt ja muud sellega sonduvat;
2.2.2. ühendab Eestis leiduvaid jaapanihuvilisi;
2.2.3. teeb koostööd kodu- ja välismaiste ühendustega;
2.2.4. korraldab Jaapanit tutvustavaid üritusi;
2.2.5. annab välja Jaapanit tutvustavaid brošüüre ja kirjateoseid;
2.2.6. tegeleb kirjastustegevusega.

III Liikmeskond

3.1. Klubi koosneb täieõiguslikest ja piiratud õigustega liikmetest
3.2. Klubi liikmeks olemine on vabatahtlik.
3.3. Liige on kohustatud:
3.3.1. järgima Klubi põhikirja, Kodukorda ning juhtorganite otsuseid;
3.3.2. tegutsema Klubi põhikirjaliste ja programmiliste eesmärkide saavutamise huvides oma volituste piires
3.3.3. tasuma liikmemaksu. Erandolukorrad on sätestatud Kodukorras.
3.4. Liikmel on õigus:
3.4.1. osaleda ettenähtud korras Klubi tegevuses;
3.4.2. valida ja olla valitud Klubi juhtorganeisse;
3.4.3. teha ettepanekuid Klubi tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;
3.4.4. saada Klubi tegevusest lähtuvaid soodustusi;
3.4.5. lahkuda Klubi liikmeseisusest.
3.5. Liige loetakse Klubist lahkunuks pärast avalduse allakirjutamist Klubi Juhatuse poolt;
3.6. Klubi liikme võib Klubist välja arvata, kui:
3.6.1. tema tegevus seoses Klubi tegevusega on vastuollu läinud punktiga 1.5;
3.6.2. on kahjustanud Klubi mainet;
3.6.3. on jätnud liikmemaksu maksmata Kodukorras määratud aja jooksul;

IV Korraldus

4.1. Klubi juhtorganeiks on Klubi Üldkoosolek, mille ametlik nimetus on Jaapani kultuuriklubi “Asashio” Üldkoosolek, Klubi Juhatus, mille ametlik nimetus on Jaapani kultuuriklubi “Asashio” Juhatus ja Klubi Koosolek.
4.2. Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi Üldkoosolek.
4.3. Klubi kõrgeimaks täidesaatvaks organiks on Klubi Juhatus.
4.4. Klubi tegevuse planeerimiseks toimuvad korralised Koosolekud.
4.5. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.
4.6. Üldkoosoleku kutsub kokku Klubi Juhatus.
4.7. Üldkoosolek on korraline või erakorraline, mille pädevusse kuuluvad:
4.7.1. põhikirja ja Kodukorra vastuvõtmine ja muutmine;
4.7.2. vajadusel Klubi programmi muutmine ja tegevuse ümberkorraldamine:
4.7.3. Klubi vähemalt 3-liikmelise Juhatuse ja protokollijate valimine;
4.7.4. toimkondade, osakondade, teiste allüksuste ja ametite valimine;
4.7.5. otsustada Klubi tegevusega seotud põhimõttelised küsimused;
4.7.6. sisseastumismaksu ja liikmemaksu vajalikkuse ja suuruse üle otsustamine;
4.7.7. lõpetada Klubi tegevus 3/4 häälteenamusega.
4.8. Üldkoosoleku otsused võetakse reeglina vastu poolhäälteenamusega. Häälte võrdse jagamise korral toimub uus hääletus.
4.9. Klubi Juhatus:
4.9.1. valib oma tegevuse alguses enda hulgast Klubi presidendi, asepresidendi ja teised Üldkoosoleku poolt vajalikuks peetud Juhatuse ametid;
4.9.2. valmistab Klubi tegevuskava, mille paikapanemiskord on sätestatud Kodukorras, ning esitab selle Üldkoosolekul;
4.9.3. otsustab Klubi tegevusega seotud jooksvaid küsimusi;
4.9.4. on Klubi majandustegevuse juht;
4.9.5. on Klubi vara haldaja;
4.9.6. on aruandekohuskane Klubi Üldkoosolekule;
4.9.7. Klubi varaga ümberkäimise asjus on aruandekohuslane Klubi revidendile.
4.10. Klubi Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.
4.11. Klubi Juhatuse volituste tähtaeg on üks aasta.
4.12. Klubi Koosolekule ja Üldkoosoleku korraldusega seotud küsimused on sätestatud Klubi Kodukorras.
4.13. Klubi president:
4.13.1. on Klubi kõrgeim ametiisik;
4.13.2. kinnitab oma allkirjaga kõik Klubi juhtorganite otsused;
4.13.3. on Klubi nimel allkirjaõiguslane;
4.13.4. on aruandekohuslane Klubi Juhatusele ja Üldkoosolekule.
4.13.5. Klubi asepresident asendab Klubi presidenti tema ülesannetes, kui viimasel pole võimalik oma kohuseid täita.
4.13.6. Klubi ametitega seotud kohustused ja õigused on täpsemalt sätestatud Klubi Kodukorras.

V Vara

5.1. Klubi vara moodustub:
5.1.1. Klubi liikmete liikmemaksudest ja sisseastumismaksudest;
5.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt Klubile tehtavatest vabatahtlikest annetustest ja toetustest;
5.1.3. pärandustest;
5.1.4. Klubi ettevõtmistest laekunud summadest;
5.1.5. Klubi rahade eest ostetud esemetest;
5.1.6. muudest Eesti Vabariigi seadusandlusega lubatud laekumistest.
5.2. Klubi varaga ümberkäimise otsustab Juhatus
5.3. Kontrolli Klubi varaga ümberkäimise üle teostab Üldkoosolek.
5.4. Klubi vastutab oma materiaalsete kohustuste eest kogu oma varaga
5.4.1. Klubi liikmed ei vastuta Klubi kohustuste eest aineliselt.

VI Tegevuse lõpetamine

6.1. Klubi tegevuse lõpetab Üldkoosolek käesolevas põhikirjas ettenähtud korras.
6.2. Klubi tegevuse võib lõpetada kohus Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.
6.3. Klubi tegevuse lõpetamiseks võivad ettepaneku teha Klubi Juhatus või Üldkoosolek.
6.3.1. Klubi tegtevuse lõpetamise üle otsustab Klubi Üldkoosolek 3/4 kohalolijatest.
6.4. Klubi tegevuse lõpetamisel moodustab Üldkoosolek likvideerimiskomisjoni.
6.5. Klubi likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon Üldkoosolekule aurande.
6.6. Kui pärast kõigi kreeditoride nõuete rahuldamist jääb järele Klubi vara, siis selle saatuse üle otsustab Üldkoosolek.

Kolmandad Põhikirja muudatused kinnitatud 20. mai 2017
Teised Põhikirja muudatused kinnitatud 11. juuni 2011
Esimesed Põhikirja muudatused kinnitatud 2009 juunis
Põhikiri kinnitatud 29. oktoober 2005

-------

Kodukord

Liikmeskond
1. Jaapani kultuuriklubi Asashio koosneb täieõiguslikest liikmetest (edaspidi liige) ja piiratud õigustega liikmetest.
1.1. Piiratud õigustega liige on pikema kui ühe aastase liikmemaksu võlaga liige, kellel puuduvad Jaapani kultuuriklubi Asashio liikme õigused ja kohustused. (Täpsustus) 2. Liikmelisus töötab vabatahtlikkuse alusel.
2. Liikmeks saamiseks:
2.1. Esitatakse kirjalikult allkirjastatud avaldus Juhatusele Klubi koosolekul või otse
Juhatuse liikmele. Digitaalse avalduse esitamise korral tuleb see digitaalselt allkirjastada ja saata Klubi ametlikule meiliaadressile asashio@asashio.ee
2.2. Liige loetakse täieõiguslikuks, kui on tasutud sisseastumistasu ning liikmemaks.
2.2.1. Tasumine toimub Jaapani kultuuriklubi Asashio arvelduskontole:
Saaja: MTÜ Jaapani kultuuriklubi Asashio
A/a: 771001013231 LHV pank
Selgitus: täisnimi, mille eest tasutakse ja liikmemaksu puhul ka ajavahemik.
2.2.2. Juhatuse poolt määratud eriolukordades on võimalik kehtestada liikmeksastumisetasule soodustust.
3. Liikme õigused ja kohustused on sätestatud põhikirjas punkt III all.
3.1. Täpsustav informatsioon põhikirja punktide kohta on toodud välja Kodukorras punktide 5 – 7 all.
3.2. Piiratud õigustega liige tähendab, et kui liikmemaks on aasta jooksul tasumata, siis kaotab liige õigused ja kohustused ning liikmemaksu juurde ei arvestata.
3.2.1. Piiratud õigustega liige saab oma õigused ja kohustused tagasi ja liikmemaksu hakatakse uuesti arvestama siis, kui võlgnevus on tasutud.
4. Liikmemaks
4.1. Klubi liige on kohustatud tasuma iga-aastast liikmemaksu.
4.2. Liikmemaksu suuruse ja vajalikkuse üle otsustab Üldkoosolek poolthäälteenamusega.
4.3. Liikmemaksu tasumine toimub kas poole aasta või aasta kaupa.
4.3.1. Liikmemaks tasutakse ülalmainitud Jaapani kultuuriklubi Asashio arvelduskontole.
4.3.2. Juhatusel on õigus kehtestada liikmemaksu maksmiseks tähtajaline piirang.
4.3.2.1. Ületades eelmainitud tähtaega, võtab Juhatus vastava liikmega ühendust ning seab vastavalt olukorrale uue tähtaja.
4.3.2.2. Kui tähtaja ületanud liige soovib Klubist lahkuda, siis tuleb tal esitada allkirjastatud lahkumisavaldus ning tasuda lahkumiskuuni tekkinud võlg.
4.4. Kui liikmel pole võimalik tasuda liikmemaksu eemalviibimise, isiklikel- või majanduslikel põhjustel, siis esitab ta vastavasisulise avalduse Juhatusele. Juhatus arutab liikmega võimalikud lahendused läbi ning tegutseb vastavalt jõutud järeldustele.
5. Osavõtt Klubi tegevustest
5.1. Jaapani kultuuriklubi Asashio on vabatahtlikkuse alusel põhinev organisatsioon, mille tegevuse ja programmi arendamisel on õigus osaleda kõikidel täieõiguslikel liikmetel.
5.2. Klubi tegevustest osavõtt toimub vabatahtlikkuse alusel.
5.2.1. Erandkorraks on Üldkoosolek, millest osavõtt on Klubi liikmetele kohustuslik. Täpsustav informatsioon Koosolekute korralduse all.
6. Klubist lahkumine ja väljaarvamine
6.1. Klubist lahkumise korral esitab liige Juhatusele allkirjastatud lahkumisavalduse Juhatusele Klubi koosolekul või otse Juhatuse liikmele Digitaalse avalduse esitamise korral tuleb see digitaalselt allkirjastada ja saata Klubi ametlikule meiliaadressile asashio@asashio.ee
6.1.1. Liige on lahkumise korral kohustatud tasuma eksisteeriva võla.
6.2. Klubi liikme võib Klubist välja arvata, kui:
6.2.1. tema tegevus seoses Klubi tegevusega on vastuollu läinud Põhikirja punktiga 1.5;
6.2.2. on kahjustanud Klubi mainet;
6.2.3. on jätnud liikmemaksu maksmata Kodukorras määratud aja jooksul.

Koosolekute korraldus
1. Koosolekute juhatajaks on president. Tema eemalviibimise korral on koosoleku juhatajaks asepresident.
1.1. Lähtuvalt teemadest „Jaapani kultuuriklubi Asashio Tallinnas“ ja „Ametid“, võib igakuise koosoleku juhatajaks olla vastavalt ka Tartu või Tallinna tegevuse juht või vastavate inimeste poolt määratud liige.
2. Üldkoosolek
2.1. Üldkoosolek on korraline või erakorraline, mille pädevusse kuuluvad:
2.1.1. põhikirja ja Kodukorra vastuvõtmine ja muutmine;
2.1.2. vajadusel Klubi programmi muutmine ja tegevuse ümberkorraldamine:
2.1.3. Klubi vähemalt 3-liikmelise Juhatuse, revidendi ja protokollijate valimine;
2.1.4. toimkondade, osakondade jt allüksuste asutamine/laialisaatmine ja ametite valimine;
2.1.5. otsustada Klubi tegevusega seotud põhimõttelised küsimused;
2.1.6. sisseastumismaksu ja liikmemaksu vajalikkuse ja suuruse üle otsustamine;
2.1.7. lõpetada Klubi tegevus 3/4 häälteenamusega.
2.2. Korraline Üldkoosolek toimub kord aastas mais (2. või 3. laupäeval).
2.2.1. Üldkoosolekule eelneval koosolekul (aprilli 2. või 3. laupäeva) pannakse paika Üldkoosolekul arutlemisele tulevad teemad.
2.2.2. Üldkoosoleku toimumisest teatatakse ette hiljemalt 1 kuu enne toimumist.
2.3. Üldkoosolekust osavõtt on kõikidele liikmetele kohustuslik. Force majeure korral on liige kohustatud enda mittetulemisest teatama ning oma häält delegeerima.
2.4. Üldkoosolekul esitavad oma aruanded Klubi Juhatus ja president.
2.5. Üldkoosoleku otsused võetakse reeglina vastu poolhäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral toimub uus hääletus.
2.5.1. Tegevusplaanide hääletus on avalik, Juhatuse ja ametite valimine on salajane.
2.6. Üldkoosolekul pannakse paika tuleva aasta tegevuskava.
3. Juhatuse koosolek
3.1. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kahel korral aastas enne ja pärast Üldkoosolekut. Aeg lepitakse Juhatuse liikmete vahel kokku.
3.2. Juhatuse esimeseks koosolekuks on Üldkoosolekujärgne koosolek, kus saab kokku uus Juhatus.
3.2.1. Nimetatud koosolekul valib Juhatus endi seast presidendi, asepresidendi ja teised ametikandjad, mida on Üldkoosolek pidanud vajalikuks tuleva tegutsemisaasta Juhatusse määrata.
3.3. Juhatuse viimane koosolek on koosolek, mis toimub hiljemalt kuu enne Üldkoosolekut, kus vaadatakse läbi eelneval tegevus- ja majandusaastal toimunu ning koostatakse esitatavad aruanded Üldkoosoleku jaoks.
4. Koosolek
4.1. Koosolekud on iga kuu 2. või 3. laupäeval toimuv liikmete koosolek.
4.1.1. Juhatusel on õigus muuta toimumise kuupäeva või koosolek ära jätta.
4.2. Koosolekutel arutletavad teemad selguvad jooksvalt.

Allüksused
1. Üldkoosolekul on õigus asutada toimkondi, osakondi jt allüksuseid.
1.1. Allüksused moodustatakse vastavalt vajadusele.
1.2. Üldkoosolekul pannakse paika allüksuse nimetus, tegevuse eesmärgid ning vastutaja (1 – 2).
1.3. Üldkoosolekul on õigus asutatud allüksused vajadusel laiali saata.
2. Allüksused lähtuvad oma tegevuses Klubi põhikirjast, Kodukorrast ja juhtorganite otsustest.
2.1. Allüksustel on õigus vastu võtta otsuseid, mis ei lähe vastuollu eelnevas punktis mainitud tegevusalustega.
3. Eristaatusega on Tallinnas tegutsev Jaapani kultuuriklubi Asashio allüksus (vt „ Jaapani kultuuriklubi Asashio Tallinnas“).

Animeklubi Asashio Tallinnas
1. Tegutsemine Tallinnas:
1.1. Jaapani kultuuriklubi Asashio juriidiline aadress ja Juhatuse asukoht on Tartu, kus toimuvad Klubi koosolekud ja üldkoosolekud. Allüksus Tallinnas on Tallinnas tegutsev Jaapani kultuuriklubi Asashio osa.
2. Liikmed:
2.1. Allüksuse moodustavad Klubi liikmed, kes kohtuvad Tallinnas.
2.2. Liikmete vastuvõtt toimub vastavalt Klubi poolt sätestatud korrale. Eraldi liikmemaksu või staatust sellega ei kaasne.
3. Tegevus:
3.1. Jaapani kultuuriklubi Asashio Tallinna allüksus tegutseb Klubi põhikirja poolt seatud eesmärkide järgi.
4. Koosolekud
4.1. Tallinna allüksus korraldab eraldiseisvaid koosolekuid Tartu omadest.
4.2. Koosolekud toimuvad vastavalt „Koosolekute korraldus“ all oleva 3 punkti järgi.
4.3. Koosolekutel Tallinnas on samad õigused mis on koosolekutel Tartus.

Ametid
1. Klubi ametiteks on president, asepresident, varahaldur, Tartu ja Tallinna tegevusjuhid, tegevusjuhtide abid, revident ja protokollijad.
1.1. Vastavalt vajadusele võib Üldkoosolek luua uusi ametikohti.
1.2. Ülalnimetatud ametitest viis (president, asepresident, varahaldur ning Tartu ja Tallinna tegevusjuhid) valitakse Juhatusse. Viimased kaks võivad kattuda teiste ametitega.
1.3. Protokollijate arv sõltub vajadusest, kuid minimaalselt peab nii Tartus kui Tallinnas olema üks protokollija.
2. Ametitesse valimine
2.1. Ametid täidetakse korraliselt uuesti igal Üldkoosolekul salajase hääletamise teel.
2.1.1. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat, võrdse häältearvu puhul otsustab korraldatakse võrdse hääle saanute vahel uus hääletus.
2.1.2. Üksikisiku kandidaadi korral otsustatakse lihthäälteenamusega.
2.1.3. Ametist tagasiastumise või tagandamise korral enne uut Üldkoosolekut, otsustatakse asendusisik järgmise kuu koosolekul.
2.1.4. Kui ametikandja otsustab oma ametist loobuda, tuleb tal sellest teatada hiljemalt nädal enne järgmist koosolekut.
2.1.5. Ametist võidakse isik tagandada, kui seda nõuavad vähemalt pooled liikmed või kui ta läheb vastuollu Põhikirja punktiga 1.5.
3. President
3.1. on Klubi kõrgeim ametiisik, kes kinnitab oma allkirjaga kõik Klubi juhtorganite otsused;
3.2. juhib Klubi tegevust ja esindab Klubi kui tervikut;
3.3. on õigus otsustada kiireloomulisi Juhatuse pädevusse kuuluvaid küsimusi iseseisvalt, kuid on kohustatud sellest Juhatuse liikmeid esimesel võimalusel teavitama;
3.4. koostab Üldkoosolekuks järgneva aasta üldtegevuskava;
3.5. esitab eelneva aasta tegevusaruande.
4. Asepresident
4.1. abistab presidenti tema ülesannete täitmisel;
4.2. asendab presidenti kõikide tema õigustega presidendi eemaloleku ajal, kuid juhindub tema antud juhtnööridest.
5. Varahaldur
5.1. peab arvestust Klubi rahaliste ja varaliste vahendite üle;
5.2. haldab liikmete nimekirja ning jälgib liikmemaksude laekumist;
5.3. koostab majandusaasta aruande.
6. Tegevusjuhid Tartus ja Tallinnas
6.1. Tegevusjuhid hoolitsevad vastava asukoha tegevuse ja koosolekute korralduse eest;
6.2. koostavad esimeseks koosolekuks vastava asukoha tegevusplaani ja valib omale abilise.
6.2.1. Tegevusjuhtide abid täidavad sisuliselt samu ülesandeid, mida presidendi puhul asepresident.
7. Revident
7.1. teostab Klubi rahanduse ja vara säilimise kontrolli;
7.2. oma tegevuse käigus koostab Üldkoosolekuks aruande.
8. Protokollijad
8.1. jäädvustavad koosolekutel toimunu ning selle otsused;
8.2. valivad enda seast peaprotokollija, kes vastutab protokollide korrektsuse ja vajalikesse infoallikatesse kohalejõudmise eest.
8.2.1. Saadab hiljemalt nädal pärast koosolekut protokolli Klubi sise- ja avalikku listi, postitab selle Klubi kodulehele ning paneb PDF formaadis faili serverisse üles.

Kodukorra esmased muudatused võeti vastu 20. Mai 2017 Üldkoosolekul.
Käesolev Kodukord on võetud vastu Klubi 11. juuni 2011 Üldkoosolekul.